ឱសថ និង ការប្រើប្រាស់

ស្វែងយល់ពីអង់ទីប៊ីយ៉ូទីច

(Antibiotic)

.និយមនយ័:

អង់ទីប៊ីយូទីច(Antibiotic): ខ្មែរយើងតែងហៅថាថ្នាំផ្សះ គឺជាផលិតផលត្រូវបានសំយោគឡើងពីមីក្រូសារពាង្គកាយ(មីក្រុប,បាក់តឺរី…) ពីប្រភពធម្មជាតិរឺក៍សំយោគពីធាតុគីមី ដែលវាមានលទ្ធភាពសំលាប់រឺទប់ស្កាត់

ការរីករាលដាលរបស់មេរោគ បាក់តឺរី, ផ្សិត,ប្រូតូសូអា(Protozoa)

រឺក៍កោសិកាមហារីក ផ្សេងៗ​ ក្នុងកំហាប់ទាប៕

សព្វថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវរកឃើញមានប្រហែលជាង ៨០០០ អង់ទីប៊ីយូទីចក្នុងនោះមានតែជាង១០០ធាតុប៉ុណ្ណោះដែលបានសិក្សាស្រាវជ្រាវ

ច្បាស់លាស់និងត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និង ក្នុង

វិស័យផ្សេងៗទៀត ៕

២ .ចំណាត់ក្រុមនៃអង់ទីប៊ីយូទីច:

ចំពោះអ្នកជីវវិទ្យាគេបែងចែកប្រភេទអង់ទីប៊ីយូទីចទៅតាមប្រភពដើម្បី

សំយោគរបស់វាដូចជា អង់ទីប៊ីយូទីចសំយោគពីបាក់តឺរី មីក្រុប, អាន់ទីប៊ីយូទីចសំយោគពីពពួកផ្សិត… ។ល។

ចំពោះអ្នកគីមីវិទ្យាគេបែងចែកអង់ទីប៊ីយូទីចទៅតាមទំរង់គីមីរបស់វាដែលមានដូចជា :

១ .ក្រុម Beta-lactam (មានពីទៀត Penicillin និង Cephalosporin I,II,III,IV).

២​ .ក្រុម Aminoside រឺ Aminoglycoside

៣ .ក្រុម Tetracycline

៤​ .ក្រុម Phenicole

៥ .ក្រុម Quinolone

៦ .ក្រុម Polypeptide

៧ .ក្រុម Lincosamide

៨ .ក្រុម Macrolide

៩ .ក្រុម Sulfamide

១០ .ក្រុមផ្សេងៗទៀតមាន: 5-Nitro-imidazole,   Diaminopyrimidin , Rifamycin (rifampicin) , Clofazimin…

ក្រុមរាំងខ្ទប់ការរីកដុះដាល់បាក់តឺរី

ក្រុមសំលាប់បាក់តឺរី

Tetracyclin  :
   Tetracyclin     
      Oxytetracyclin
      Chlotetracyclin
      Doxycyclin

      Demeclocyclin

      Demecyclin

      Methacyclin

      Minocyclin

      Sancyclin

      Amicyclin

      Terramycin

      Lymecyclin

      Mepicyclin

      Rolicyclin

Macrolid:
Erythromycin

      Azithromycin

      Clarithromycin

      Roxithromycin
      Spiramycin
      Tylosin
      Tiamulin
      Josamycin

      Methymycin

      Picromycin

      Oleandomycin

      Lankacidin

      Leucomycin

      Midecamycin

      Rokitamycin

      Miocamycin

      Dirithromycin

      Flurithromycin

Lincomycin:

    Lincomycin

    Clindamycin
Chloramphenicol:
Chloramphenicol
      Thiamphenicol
      Florfenicol
 

Sulfamid:

     Sulfacetamid

     Sulfadiazin

     Sulfamethoxazol

     Sulfadoxin

5- nitro- imidazol:
Co-trimazole,

   Metronidazole,

   Tinidazole,

   Secnidazole,

   Miconazole,

   Ornidazole.
Diaminopyrimidin:

Trimethoprim
      Diaveridin
      Ormethoprim
      Pyrimethamin

Beta Lactam:
+Penicillin: Penicillin V,G,M; Ampicillin;  Amoxcillin……
+ Cephalosporin: មាន៥ជំនាន់:

ជំនាន់ទី១:

Cefacetrile (cephacetrile),

Cefadroxil (cefadroxyl; Duricef),

Cephalexin (cephalexin; Keflex),

Cefaloglycin (cephaloglycin),

Cefalonium (cephalonium),

Cefaloridine (cephaloradine),

Cefalotin (cephalothin; Keflin),

Cefapirin (cephapirin; Cefadryl),

Cefatrizine,

Cefazaflur,

Cefazedone,

Cefazolin (cephazolin, Ancef, Kefzol),

Cefradine (cephradine; Velosef),

Cefroxadine,

Ceftezole.

ជំនាន់ទី២:

Cefaclor (Ceclor, Distaclor, Keflor, Raniclor),

Cefonicid (Monocid),

Cefprozil (cefproxil; Cefzil),

Cefuroxime (Zefu, Zinnat, Zinacef, Ceftin)

Cefuzonam,

Cefmetazole,

Cefotetan,

Cefoxitin,

Carbacephems: loracarbef (Lorabid);

Cephamycins: cefbuperazone, cefmetazole (Zefazone), cefminox, cefotetan(Cefotan),cefoxitin(Mefoxin).

ជំនាន់ទី៣:

Cefcapene,

Cefdaloxime,

Cefdinir (Zinir, Omnicef, Kefnir),

Cefditoren,

Cefetamet,

Cefixime (Zifi, Suprax),

Cefmenoxime,

Cefodizime,

Cefotaxime (Claforan),

Cefovecin (Convenia),

Cefpimizole,

Cefpodoxime (Vantin, PECEF),

Cefteram,

Ceftibuten (Cedax),

Ceftiofur,

Ceftiolene,

Ceftizoxime (Cefizox),

Ceftriaxone (Rocephin).

Cefoperazone (Cefobid),

Ceftazidime (Fortum, Fortaz).

Oxacephems: latamoxef (moxalactam).

ជំនាន់ទី៤:

Cefclidine,

Cefepime (Maxipime),

Cefluprenam,

Cefoselis,

Cefozopran,

Cefpirome (Cefrom),

Cefquinome,

Oxacephemsflomoxef

ជំនាន់ទី៥:​

Ceftobiprole

Ceftaroline

Aminosid:
Streptomycin
      Gentamycin
      Kanamycin
      Neomycin
      Spectinomycin

      Lividomycin

      Paromomycin

      Ribostamycin

      Tobramycin

      Sisomycin

      Fortimycin

      Butirocin

      Apramycin

      Amikacin

Quinolon: (មាន៤ជំនាន់)

​​ + ជំនាន់ទី១

     Acid Nalidixic

      Acid Oxolinic

      Acid Piromidic

      Acid  Pipemidic

      Cinoxacin

      Flumequin

      Rosoxacin

+ ជំនាន់ទី២

Ciprofloxacin

        Enoxacin

        Fleroxacin

        Lomefloxacin

        Nadifloxacin

        Norfloxacin

        Ofloxacin

        Pefloxacin

        Rufloxacin

+ ជំនាន់ទី ៣

Balofloxacin

        Grepafloxacin

        Levofloxacin

        Pazufloxacin

        Sparfloxacin

       Temafloxacin

+ ជំនាន់ទី៤

​​​​      Clinafloxacin

      Gatifloxacin

      Gemifloxacin

      Moxifloxacin

      Sitafloxacin

      Trovafloxacin

      Prulifloxacin

 

Polypeptid:
Colistin
      Bacitracin
      Polymycin

      Gramicidin

  Vancomycin(Glycopeptid)

Advertisements
  1. Hi, Vuthy. I’m Chunny. I appreciate you that you ‘re really busy with study but you still can have the time creat your own website. I would like to wish you success in your study and work.

    • បាទរីករាយដែលបានស្គាល់!
      ខ្ញុំចង់សរសេបញ្ចូលក្នុងប្លកខ្ញុំអោយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែការបកប្រែពីភាសាគេទៅភាសាខ្មែរមានការលំបាកណាស់ ពាក្យបច្ចេកទេសមិនងាយបកទេ ណា១ទៀតរវល់រៀនទៀត៕
      តែខ្ញុំនិងព្យាយាម!

  2. I’m pheakdey . Now I’m studying in China for Medical science . I’m so glade that you share your knowlagde for Khmer.

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s

%d bloggers like this: